Abteilungen

Amtsleitung
Amtsleiterin: Mag. Jasmin Eder
Telefon: +43 6416 7205 14
E-Mail (offiziell): amtsleitung@lend.at
Ort: Lend 41, 5651 Lend

zum Lageplanfür Amtsleitung


Bauamt
Bauamtsleiterin: Mag. Jasmin Eder
Telefon: +43 6416 7205 14
E-Mail (offiziell): amtsleitung@lend.at
Ort: Lend 41, 5651 Lend

zum Lageplanfür Bauamt


Finanzverwaltung
Finanzleiterin: Susanne Egger
Telefon: +43 6416 7205 13
E-Mail (offiziell): finanzverwaltung1@lend.at
Ort: Lend 41, 5651 Lend

zum Lageplanfür Finanzverwaltung


Meldeamt
Meldeamtsleiter: Ernst Döringer
Telefon: +43 6416 7205 12
E-Mail (offiziell): meldeamt@lend.at
Ort: Lend 41, 5651 Lend

zum Lageplanfür Meldeamt


Standesamt- und Staatsbürgerschaft
Standesamtsleiter: Ernst Döringer
Telefon: +43 6416 7205 12
E-Mail (offiziell): meldeamt@lend.at
Ort: Lend 41, 5651 Lend

zum Lageplanfür Standesamt- und Staatsbürgerschaft